Ç ÅðéêåöáëÞò ôçò ÊïéíïâïõëåõôéêÞò ÏìÜäáò ôçò ÍÝáò Äçìïêñáôßáò óôï Åõñùðáúêü Êïéíïâïýëéï ÌáñéÝôôá ÃéáííÜêïõ ìéëÜåé óôç óõíÝíôåõîç ôýðïõ ìå èÝìá ôç óõìöùíßá ôùí ôñéþí èåóìéêþí ïñãÜíùí Åõñùðáúêïý Êïéíïâïõëßïõ, Óõìâïõëßïõ êáé ÅõñùðáúêÞò ÅðéôñïðÞò, åðß ôïõ Êáíïíéóìïý ãéá ôï «Êáèåóôþò êáé ôç ÷ñçìáôïäüôçóç ôùí åõñùðáúêþí ðïëéôéêþí êïììÜôùí êáé ôùí åõñùðáúêþí ðïëéôéêþí éäñõìÜôùí" ôçí ÔåôÜñôç 26 Ìáñôßïõ 2014. ÁÐÅ-ÌÐÅ / ÁÐÅ-ÌÐÅ / ÃÉÁÍÍÇÓ ÊÏËÅÓÉÄÇÓ

Σοφία Νικολάου: ” Καλό ταξίδι Μαριέττα”

Η πρώην Γραμματέας Αντεγκληματικής Πολιτικής Σοφία Νικολάου,αποχαιρέτησε την Μαριέττα Γιαννάκου μέσω της προσωπικής της σελίδας με το παρακάτω συλλυπητήριο μήνυμα:

Μια σπουδαία πολιτικός, μια γενναία γυναίκα, μια αξιοπρεπής Ελληνίδα που πρόσφερε πολλά στον τόπο της, η Μαριέττα Γιαννάκου, δεν είναι πια μαζί μας. Η δική μας Μαριέττα που έδωσε μάχες για τον εκσυγχρονισμό και της πρόοδο της χώρας, έγινε φωτεινό παράδειγμα για το ασίγαστο πάθος της για τη ζωή.
Δεν θα ξεχάσουμε ποτέ τους αγώνες που έδωσε για την Παιδεία, την κοινωνική δράση για τα δικαιώματα των γυναικών, την πολιτική της παρουσία στο ελληνικό κοινοβούλιο και στις Βρυξέλλες με μόνο σκοπό να κάνει την Ελλάδα καλύτερη.
Δεν θα ξεχάσουμε ποτέ τις μάχες που έδινε επί χρόνια για την υγεία της, παράλληλα με την προσφορά της στα κοινά. Και δεν είναι τυχαίο ότι έχαιρε της αμέριστης εκτίμησης όλων των πολιτικών χώρων.
Καλό ταξίδι Μαριέττα, θερμά συλλυπητήρια στην οικογένειά της.