Παρατείνεται ο μειωμένος συντελεστής ΦΠΑ για προϊόντα και υπηρεσίες – Όλες οι λεπτομέρειες

Παρατείνεται η ισχύς των μειωμένων συντελεστών ΦΠΑ σε ορισμένα προϊόντα και υπηρεσίες, όπως προκύπτει από το νέο φορολογικό νομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομικών που βρίσκεται μέχρι τη Δευτέρα 21η Νοεμβρίου 2022 σε διαβούλευση.

Όπως αναφέρεται στο  σχέδιο νόμου  με  τον  τίτλο «Επείγουσες φορολογικές ρυθμίσεις – Τροποποίηση του Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας, του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος και του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας – Θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας της Κεντρικής Μονάδας Κρατικών Ενισχύσεων και του Δικτύου Κρατικών Ενισχύσεων – Λοιπές ρυθμίσεις αρμοδιότητας του υπουργείου Οικονομικών» παρατείνεται έως και τις 30 Ιουνίου 2023 η υπαγωγή σε μειωμένο ή υπερμειωμένο συντελεστή Φ.Π.Α, της τάξεως του  13% και 6% αντίστοιχα, ορισμένων αγαθών και υπηρεσιών και συγκεκριμένα ως προς:

Α. ΑΓΑΘΑ:

  • του υπερμειωμένου συντελεστή ΦΠΑ 6%  για τα φίλτρα αλλά και τις γραμμές αιμοκάθαρσης, αιμοδιήθησης, αιμοδιαδιήθησης και πλασμαφαίρεσης,
  •  του υπερμειωμένου συντελεστή ΦΠΑ  6%  για τα μέσα ατομικής υγιεινής και προστασίας της παρ. 50 του Παραρτήματος ΙΙΙ του Κώδικα ΦΠΑ (μάσκες προστασίας και γάντια για την ιατρική, σαπούνι και άλλα παρασκευάσματα για την ατομική υγιεινή, αντισηπτικά [διαλύματα, μαντηλάκια και άλλα παρασκευάσματα]),
  •  του μειωμένου συντελεστή ΦΠΑ 13%  για τα μη αλκοολούχα ποτά της ΔΚ ΕΧ2202 και τα αεριούχα νερά της ΔΚ ΕΧ2201,
  •  του μειωμένου συντελεστή ΦΠΑ. 13%  στην εισαγωγή αντικειμένων τέχνης, συλλογών ή αρχαιοτήτων και την παράδοση αντικειμένων καλλιτεχνικής αξίας των παρ. 52 και 53 του Παραρτήματος ΙΙΙ του Κώδικα Φ.Π.Α. και
  • του υπερμειωμένου συντελεστή ΦΠΑ 6%  για τους απινιδωτές.

Β. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ:

  •  του μειωμένου συντελεστή ΦΠΑ 13% για τις υπηρεσίες μεταφοράς προσώπων και των αποσκευών τους,
  • του μειωμένου συντελεστή ΦΠΑ 13% για τις υπηρεσίες εστίασης,
  • του μειωμένου συντελεστή ΦΠΑ 13% στα εισιτήρια κινηματογράφων,
  • του μειωμένου συντελεστή ΦΠΑ 13% στα εισιτήρια για ζωολογικούς κήπους,
  • του μειωμένου συντελεστή ΦΠΑ 13% για τις υπηρεσίες που παρέχονται από γυμναστήρια και σχολές εκμάθησης χορού, εφόσον οι υπηρεσίες από τις σχολές αυτές δεν απαλλάσσονται με το άρθρο 22 του Κώδικα Φ.Π.Α.

Τι άλλο αναφέρει το νέο φορολογικό νομοσχέδιο

Επίσης στο ίδιο νομοσχέδιο αναφέρεται ότι:

Ακίνητα 

Παρατείνεται έως και τις 31 Δεκεμβρίου 2024 η δυνατότητα, των υποκείμενων στον  Φ.Π.Α. κατασκευαστών οικοδομών προς πώληση να επιλέξουν την υπαγωγή στο καθεστώς αναστολής του φόρου, προκειμένου η παράδοση των ακινήτων να μην επιβαρύνεται με Φ.Π.Α., με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις και με απλοποιημένη διαδικασία.

Φόρος εισοδήματος 

Με την αξιολογούμενη ρύθμιση  επεκτείνεται κατά επιπλέον 2 έτη  η παροχή έκπτωσης φόρου κατά  40% για τις δαπάνες που καταβάλλουν οι πολίτες για την ενεργειακή, λειτουργική και αισθητική αναβάθμιση των κτιρίων τους.

Προβλέπεται πως η έκπτωση του φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων παρέχεται για δαπάνες αναβάθμισης κτιρίων που πραγματοποιούνται μέχρι και τις 31 Δεκεμβρίου 2024, αντί της προβλεπόμενης ημερομηνίας της 31ης Δεκεμβρίου 2022, κατανεμημένη ισόποσα, όπως ισχύει και σήμερα, σε περίοδο 4 φορολογικών ετών και για ανώτατο συνολικό ύψος δαπανών ως  16.000 ευρώ.

Απαραίτητη φυσικά προϋπόθεση για τη μείωση του φόρου, αποτελεί η απόδειξή τους μέσω νόμιμων  παραστατικών αλλά και η εξόφλησή τους, με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής. Οι προτεινόμενες ρυθμίσεις συγκαταλέγονται στο πλαίσιο των παρεχόμενων κινήτρων που χορηγούνται για την πράσινη μετάβαση της οικονομίας και της κοινωνίας.

Φόρος υπεραξίας από μεταβίβαση ακίνητης περιουσίας

Με την αξιολογούμενη ρύθμιση παρατείνεται κατά 2 επιπλέον έτη, η αναστολή ισχύος του άρθρου 41 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (Κ.Φ.Ε., ν. 4172/2013, Α’ 167), με το οποίο επιβάλλεται φόρος στο εισόδημα από υπεραξία για μεταβίβαση ακίνητης περιουσίας.

Η ισχύς του άρθρου 41 του Κ.Φ.Ε έχει ανασταλεί διαδοχικά από  την  1η Ιανουαρίου 2015 έως και τις 31 Δεκεμβρίου 2022. Οι προτεινόμενες διατάξεις εντάσσονται στο ευρύτερο πλαίσιο ρυθμίσεων για την τόνωση της αγοράς ακινήτων και του κατασκευαστικού και εν γένει τεχνικού κλάδου.

Τροποιητικές δηλώσεις 

Με την αξιολογούμενη ρύθμιση, καταργείται ο έλεγχος από τη Φορολογική Διοίκηση, στις περιπτώσεις υποβολής τροποποιητικής δήλωσης φόρου μεταβίβασης ακινήτων ή τροποποιητικής δήλωσης φόρου κληρονομιών, δωρεών και γονικών παροχών από την οποία προκύπτει μείωση φόρου άνω των  300 ευρώ, καθώς και σε κάθε μεταγενέστερη αυτής τροποποιητική δήλωση, ανεξαρτήτως ποσού μείωσης του φόρου, και θεσπίζεται εξουσιοδοτική διάταξη για την έκδοση απόφασης του Διοικητή της ΑΑΔΕ που καθορίζει τα όργανα, τις προϋποθέσεις, τα κριτήρια, τον τρόπο, τη διαδικασία και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την επαλήθευση της ορθότητας και της πληρότητας των υποβαλλόμενων τροποποιητικών δηλώσεων φορολογίας κεφαλαίου με τις οποίες μειώνεται η φορολογητέα αξία.

Τέλη κυκλοφορίας των τουριστικών λεωφορείων

Με την αξιολογούμενη ρύθμιση, παρέχεται η δυνατότητα στους ιδιοκτήτες τουριστικών λεωφορείων, των οποίων η οικονομική δραστηριότητα έχει πληγεί από τα αναγκαία και έκτακτα μέτρα που έχουν ληφθεί για την αντιμετώπιση και τον περιορισμό του κορονοϊού, να καταβάλουν μειωμένα τέλη κυκλοφορίας, αντίστοιχα με αυτά που καταβάλλουν τα υπεραστικά λεωφορεία και για το έτος 2023.

Η ίδια μείωση ίσχυσε και κατά τα έτη 2021 και 2022 στο πλαίσιο λήψης οικονομικών μέτρων στήριξης για τις επιχειρήσεις που επλήγησαν από τις επιπτώσεις της πανδημίας του κορονοϊού COVID-19.

Αναστολή εφαρμογής της περ. γ’ της παρ. 6 της υποπαρ. Α.2 της παρ. Α’ του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013 σχετικά με την πιστοποίηση από ανεξάρτητο εκτιμητή και την παροχή εγγύησης, τη διασφάλιση ή την εμπράγματη ασφάλεια για τις ρυθμίσεις οφειλών – Άρθρο 9

Η παράταση της αναστολής ισχύος της περ. γ’ της παρ. 6 της υποπαρ. Α.2 της παρ. Α του πρώτου άρθρου του ν. 4152/2013 (Α’ 107), για ένα έτος ακόμα, και συγκεκριμένα από τις 28.10.2022 έως και τις 27.10.2023 κρίνεται απαραίτητη, προκειμένου η πάγια ρύθμιση του ν. 4152/2013 να προσαρμοστεί στην παρούσα οικονομική συγκυρία, να αρθούν τα εμπόδια υπαγωγής, που σχετίζονται με τη βεβαίωση εκτιμητή, τις εγγυήσεις και εμπράγματες ασφάλειες, στην εν λόγω ρύθμιση και να διευκολυνθούν οι πολίτες και οι επιχειρήσεις για την τακτοποίηση των υποχρεώσεών τους προς τη Φορολογική Διοίκηση.

Εγγυήσεις ή εμπράγματα βάρη που τυχόν έχουν παρασχεθεί κατ’ εφαρμογή των σχετικών διατάξεων εξακολουθούν να ισχύουν.

Η εν λόγω διευκόλυνση των οφειλετών καταλαμβάνει και τις ήδη χορηγηθείσες πάγιες ρυθμίσεις, ενώ με την επανέναρξη ισχύος των σχετικών διατάξεων μετά τη λήξη της αναστολής, η υποχρέωση προσκόμισης των ως άνω δικαιολογητικών και εγγυήσεων δεν θα καταλαμβάνει τις ήδη χορηγηθείσες ρυθμίσεις κατά τη διάρκεια της αναστολής.