Δώρο Χριστουγέννων: Πότε αναμένεται να δοθεί φέτος

Δικαιούχοι είναι όλοι οι εργαζόμενοι που ανήκουν στον ιδιωτικό τομέα αλλά και οι επιδοτούμενοι άνεργοι.

Όσον αφορά τον υπολογισμό του δώρου, προβλέπεται ότι όσοι εργάζονταν από την 1η Μαΐου έως το τέλος Δεκεμβρίου, δικαιούνται το σύνολό του που ισούται με έναν επιπλέον μισθό.

Αν ο εργαζόμενος έχει εργαστεί για μικρότερη από την προαναφερθείσα χρονική περίοδο, τότε υπολογίζονται δύο ημερομίσθια για κάθε 19 ημερολογιακές ημέρες. Στην περίπτωση που υφίσταται εκ περιτροπής εργασία τότε προβλέπεται ένα ημερομίσθιο για κάθε οκτώ πραγματοποιηθέντα.