Δάνεια έως 5 εκατ. ευρώ σε μικρομεσαίους από την Εθνική Τράπεζα

Με 1,6 δισ. ευρώ συμμετέχει η Εθνική Τράπεζα στο πρόγραμμα χρηματοδοτήσεων του Πανευρωπαϊκού Ταμείου Εγγυήσεων (Pan-European Guarantee Fund – EGF) που αφορά τη χρηματοδότηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (MME) και μικρών επιχειρήσεων μεσαίας κεφαλαιοποίησης (Small MidCaps). Οι χρηματοδοτήσεις του προγράμματος παρέχονται με την εγγύηση, σε ποσοστό 70%, του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επενδύσεων (ΕΤαΕ), το οποίο ενεργεί για λογαριασμό του EGF, και απευθύνονται σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις και μικρές επιχειρήσεις μεσαίας κεφαλαιοποίησης που απασχολούν μέχρι 499 εργαζομένους και προσφέρονται για όλους τους σκοπούς χρηματοδότησης (όπως υλοποίηση επενδύσεων, παροχή κεφαλαίου κίνησης, αναχρηματοδότηση υφιστάμενων δανείων) μέσω όλων των μορφών χρηματοδότησης (βραχυπρόθεσμες ή μεσομακροπρόθεσμες χρηματοδοτήσεις με τη μορφή εφάπαξ δανείων, ανακυκλούμενων ορίων κεφαλαίου κίνησης και ομολογιακών δανείων), με τα εξής χαρακτηριστικά:

– Μέγιστο ύψος χρηματοδότησης τα 5 εκατ. ευρώ.

– Μέγιστη διάρκεια χρηματοδότησης τα 10 έτη, με δυνατότητα περιόδου χάριτος.

– Ευνοϊκό επιτόκιο χρηματοδότησης λόγω της εγγύησης του ΕΤαΕ.

Το Πανευρωπαϊκό Ταμείο Εγγυήσεων συστάθηκε στα τέλη του 2020 από τον όμιλο ΕΤΕπ και όπως επεσήμανε ο γενικός διευθυντής Εταιρικής και Επενδυτικής Τραπεζικής της Εθνικής Τράπεζας Βασίλης Καραμούζης, κατά την πρόσφατη παρουσίαση της συμφωνίας με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ), «η μακρόχρονη στρατηγική συνεργασία της Εθνικής Τράπεζας με την (ΕΤΕπ) είχε ως αποτέλεσμα να υλοποιηθούν, μόνο την τελευταία διετία, συμφωνίες άνω των 3 δισ. ευρώ». Ο κ. Καραμούζης αναφέρθηκε στις 4 νέες συμφωνίες παροχής εγγυοδοσίας συνολικού ύψους 2,1 δισ. ευρώ, που αφορούν:

– 1,6 δισ. ευρώ με το ΕΤαΕ για μικρομεσαίες και μικρές επιχειρήσεις μεσαίας κεφαλαιοποίησης, στο πλαίσιο του Πανευρωπαϊκού Ταμείου Εγγυήσεων για την αντιμετώπιση των οικονομικών επιπτώσεων της πανδημίας.

– 500 εκατ. ευρώ με την ΕΤΕπ για εταιρείες μεσαίας κεφαλαιοποίησης και μεγάλες επιχειρήσεις.

Στις χρηματοδοτικές συμφωνίες που έχει συνάψει η ΕΤΕ με την ΕΤΕπ, περιλαμβάνονται επίσης:

• Covid-19 Response I&II μέσω των οποίων διατέθηκαν 200 εκατ. ευρώ για την ενίσχυση της ρευστότητας των επιχειρήσεων που έχουν πληγεί από την πανδημία.

• Climate Action I&II και Green Investments μέσω των οποίων διατέθηκαν 250 εκατ. ευρώ για την υποστήριξη των επενδύσεων σε πράσινες υποδομές και κυρίως έργων ΑΠΕ, στηρίζοντας παράλληλα με τις πρωτοβουλίες Youth Employment and Female Empowerment, όσες επιχειρήσεις υποστηρίζουν τη νεανική απασχόληση και τη γυναικεία επιχειρηματικότητα.

• Agriculture & Bioeconomy παρέχοντας 100 εκατ. ευρώ, για την υποστήριξη του αγροτικού τομέα και του τομέα της αγροδιατροφής, όπου η χώρα μας διατηρεί συγκριτικό πλεονέκτημα.

Τέλος, στο μέτωπο των υποδομών, η Εθνική Τράπεζα είναι η μόνη τράπεζα στην Ελλάδα που έχει ενεργοποιήσει το πρόγραμμα του Ταμείου Υποδομών υπό τη διαχείριση της ΕΤΕπ, παρέχοντας επενδυτικά δάνεια χαμηλού επιτοκίου από διαρθρωτικά και εθνικά ταμεία σε έργα που υποστηρίζουν τη στροφή προς μια οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα.

Πηγή: https://www.kathimerini.gr/