ΥΠΕΣ: Σε εφαρμογή το τετραετές σχέδιο προγραμματισμού προσλήψεων στο Δημόσιο

Τις εκτιμόμενες ανάγκες τους σε νέο προσωπικό για τα επόμενα τέσσερα χρόνια καλούνται να υποβάλουν οι φορείς του Δημοσίου προς το υπουργείο Εσωτερικών. Σύμφωνα με σχετική εγκύκλιο, οι εποπτευόμενοι φορείς των υπουργείων και οι ανεξάρτητες αρχές πρέπει έως τις 8 Μαρτίου να υποβάλουν στα οικεία υπουργεία τα σχέδια προγραμματισμού προσλήψεων για τα έτη 2023 – 2027.Όπως προβλέπει η νομοθεσία, σε αυτά θα πρέπει να περιλαμβάνονται οι εκτιμήσεις των αποχωρήσεων τακτικού προσωπικού, το σύνολο των υφιστάμενων και των εκτιμώμενων κενών θέσεων προσωπικού, οι στρατηγικές προτεραιότητες του φορέα για τη διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού του και οι εκτιμώμενες ανάγκες σε προσωπικό ανά κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα και οι τρόποι κάλυψης αυτών, μέσω μετατάξεων ή προσλήψεων.Ακολούθως, από τις 9 έως τις 20 Μαρτίου το κάθε υπουργείο αφού θα έχει συλλέξει τα υποβληθέντα σχέδια, προβαίνει σε όποιες παρεμβάσεις κρίνονται απαραίτητες σε συνεργασία με τον φορέα υποβολής, (λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες του, τις δημοσιονομικές συνθήκες και τις κείμενες διατάξεις) και στη συνέχεια τα προωθεί στο υπουργείο Εσωτερικών.Για τους ΟΤΑ συντάσσεται χωριστό πολυετές σχέδιο, το οποίο υποβάλλεται στην αρμόδια υπηρεσία του υπουργείου Εσωτερικών.Το τελευταίο λαμβάνοντας υπόψη τον πολυετή προγραμματισμό κάθε φορέα, συντάσσει συγκεντρωτικό τετραετές σχέδιο προγραμματισμού προσλήψεων, το οποίο υποβάλλεται στο υπουργείο Οικονομικών και αξιολογείται ως προς τις δημοσιονομικές του επιπτώσεις, προκειμένου να ενσωματωθεί στο εκάστοτε Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής