Οι νέοι Αντιδήμαρχοι του Δήμου Διρφύων – Μεσσαπίων

Ο Δήμαρχος Διρφύων – Μεσσαπίων Γιώργος Ψαθάς ανακοίνωσε τους νέους αντιδημάρχους του Δήμου.

Να σημειωθεί ότι στο Δήμο μπορεί να ορισθούν έως επτά (07) Αντιδήμαρχοι εκ των οποίων 5 έμμισθοι.

Σύμφωνα με τον απόφαση του Δημάρχου:

Α. Ορίζει τους δημοτικούς συμβούλους της πλειοψηφίας κ.κ Ματράκα Παναγιώτη, Κορώνη Πέτρο, Γιαννούτσο Δημήτριο, Κιαπέκο Δήμο, Βαλαή Δημοσθένη, Μύταλα Τζεράνη Ευαγγελία και Σοφία Αφένδρα, ως Αντιδημάρχους του Δήμου Διρφύων – Μεσσαίων, με θητεία από 5/01/2024 έως και 4/1/2025, εντός της τρέχουσας δημοτικής περιόδου, και τους μεταβιβάζει αρμοδιότητες ή εν μέρει αντικείμενα αρμοδιοτήτων Διευθύνσεων και Υπηρεσιών του Δήμου Διρφύων – Μεσσαπίων, ως εξής:

1). Τον κ Ματράκα Παναγιώτη , ως έμμισθο Αντιδήμαρχο του Δήμου Διρφύων – Μεσσαπίων καθ’ ύλην αρμόδιο αντιδήμαρχο και του μεταβιβάζει τις αρμοδιότητες Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών και ειδικότερα:

α). Την εποπτεία και ευθύνη της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Διρφύων – Μεσσαπίων και των αντίστοιχων υποκείμενων οργανικών μονάδων της ανωτέρω διεύθυνσης, σύμφωνα με τον ισχύοντα ΟΕΥ (ΦΕΚ 525/2-3-2016/τ. Β’ ).

β). Την εποπτεία και ευθύνη της Διεύθυνσης Διοίκησης, Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Ανάπτυξης του Δήμου Διρφύων – Μεσσαπίων και των αντίστοιχων υποκείμενων οργανικών μονάδων της ανωτέρω διεύθυνσης (εκτός από τις αρμοδιότητες του Γραφείου Κοινωνικών Υπηρεσιών, Πολιτισμού, Αθλητισμού, Παιδείας, Απασχόλησης και Τουρισμού), σύμφωνα με τον ισχύοντα ΟΕΥ (ΦΕΚ 525/2-3-2016/τ. Β’ ).

γ). Την έκδοση και υπογραφή όλων των αποφάσεων, βεβαιώσεων, πιστοποιητικών, εγγράφων και δικαιολογητικών που σχετίζονται με τις αρμοδιότητες των ανωτέρω διευθύνσεων , με εξαίρεση την έγκριση των δαπανών και τη διάθεση όλων των εγγεγραμμένων στον προϋπολογισμό πιστώσεων, την έκδοση της σχετικής απόφασης ανάληψης υποχρέωσης καθώς και των τεκμηριωμένων αιτημάτων του διατάκτη, οι οποίες θα ασκούνται από τον Δήμαρχο.

δ). Να εισηγείται στα αρμόδια όργανα του Δήμου τα θέματα των αρμοδιοτήτων των υπηρεσιών, των οποίων προΐσταται και να αναλαμβάνει την εκτέλεση των σχετικών αποφάσεων.

2). Τον κ. Κορώνη Πέτρο , ως έμμισθο Αντιδήμαρχο του Δήμου Διρφύων – Μεσσαπίων, καθ’ ύλην αρμόδιο αντιδήμαρχο Καθαριότητας και Ποιότητας Ζωής και του μεταβιβάζει τις αντίστοιχες αρμοδιότητες και ειδικότερα:

α). Την εποπτεία και ευθύνη του Γραφείου Καθαριότητας και Ανακύκλωσης και του Γραφείου Πρασίνου του Αυτοτελούς Τμήματος Ποιότητας Ζωής και Ανακύκλωσης, σύμφωνα με τον ισχύοντα ΟΕΥ (ΦΕΚ 525/2-3-2016/τ. Β’ ).

β). Την εποπτεία και ευθύνη των κοιμητηρίων.

γ). Την έκδοση και υπογραφή όλων των αποφάσεων, εγγράφων και δικαιολογητικών που σχετίζονται με τις ανωτέρω αρμοδιότητες, εκτός αν άλλως προβλέπονται από ειδικές διατάξεις.

δ). Να εισηγείται στα αρμόδια όργανα του Δήμου τα θέματα των αρμοδιοτήτων των υπηρεσιών, των οποίων προΐσταται και να αναλαμβάνει την εκτέλεση των σχετικών αποφάσεων.

3). Τον κ. Γιαννούτσο Δημήτριο , ως έμμισθο Αντιδήμαρχο του Δήμου Διρφύων – Μεσσαπίων καθ’ ύλην αρμόδιο αντιδήμαρχο και του μεταβιβάζει τις αρμοδιότητες Ύδρευσης , Άρδευσης και Αποχέτευσης και ειδικότερα:

α). Την εποπτεία και ευθύνη του Γραφείου Ύδρευσης του Τ μήματος Υποδομών, Ύδρευσης και Ηλεκτροφωτισμού της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος, σύμφωνα με τον ισχύοντα ΟΕΥ (ΦΕΚ 525/2-3-2016/τ. Β’ ).

β). Την έκδοση και υπογραφή όλων των αποφάσεων, εγγράφων και δικαιολογητικών που σχετίζονται με τις ανωτέρω αρμοδιότητες, εκτός αν άλλως προβλέπονται από ειδικές διατάξεις.

γ). Να εισηγείται στα αρμόδια όργανα του Δήμου τα θέματα των αρμοδιοτήτων των υπηρεσιών, των οποίων προΐσταται και να αναλαμβάνει την εκτέλεση των σχετικών αποφάσεων.

4). Την κ. Μύταλα Τζεράνη – Ευαγγελία , ως έμμισθη Αντιδήμαρχο του Δήμου Διρφύων – Μεσσαπίων καθ’ ύλην αρμόδια αντιδήμαρχο και τις μεταβιβάζει τις αρμοδιότητες Πολιτισμού και Τουρισμού και ειδικότερα:

α). Την οργάνωση και λειτουργία της Φιλαρμονικής του Δήμου.

β). Την εποπτεία του σχεδιασμού και της υλοποίησης των ετήσιων πολιτιστικών θεσμών και εκδηλώσεων του Δήμου.

γ). Την εποπτεία του σχεδιασμού για την πολιτιστική και τουριστική προβολή του Δήμου.

δ). Ασκεί τον συντονισμό σε συνεργασία με Πολιτιστικούς Συλλόγους και φορείς και μεριμνά για την διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων και δράσεων.

ε). Την έκδοση και υπογραφή όλων των αποφάσεων, εγγράφων και δικαιολογητικών που σχετίζονται με τις ανωτέρω αρμοδιότητες, εκτός αν άλλως προβλέπονται από ειδικές διατάξεις.

στ). Να εισηγείται στα αρμόδια όργανα του Δήμου τα θέματα των αρμοδιοτήτων των υπηρεσιών, των οποίων προΐσταται και να αναλαμβάνει την εκτέλεση των σχετικών αποφάσεων.

5). Τον κ. Βαλαή Δημοσθένη, ως έμμισθο Αντιδήμαρχο του Δήμου Διρφύων – Μεσσαπίων καθ’ ύλην αρμόδιο αντιδήμαρχο και αναπληρωτή Δημάρχου και του μεταβιβάζει τις αρμοδιότητες του Γραφείου Κίνησης και ειδικότερα:

α). Την εποπτεία και ευθύνη του Γραφείου Κίνησης και Συντήρησης οχημάτων και μηχανολογικού εξοπλισμού του Αυτοτελούς Τμήματος Ποιότητας Ζωής και Ανακύκλωσης, σύμφωνα με τον ισχύοντα ΟΕΥ(ΦΕΚ525/2-3-2016/τ.Β’).

β). Την έκδοση και υπογραφή όλων των αποφάσεων, εγγράφων και δικαιολογητικών που σχετίζονται με τις ανωτέρω αρμοδιότητες, εκτός αν άλλως προβλέπονται από ειδικές διατάξεις.

γ). Να εισηγείται στα αρμόδια όργανα του Δήμου τα θέματα των αρμοδιοτήτων των υπηρεσιών, των οποίων προΐσταται και να αναλαμβάνει την εκτέλεση των σχετικών αποφάσεων.

6). Τον κ. Κιαπέκο Δήμο , ως άμισθο Αντιδήμαρχο του Δήμου Διρφύων – Μεσσαπίων καθ’ ύλην αρμόδιο αντιδήμαρχο και του μεταβιβάζει τις αρμοδιότητες Ηλεκτροφωτισμού και ειδικότερα:

α). Την εποπτεία και ευθύνη του Γραφείου Ηλεκτροφωτισμού του Τμήματος Υποδομών, Ύδρευσης και Ηλεκτροφωτισμού της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος, σύμφωνα με τον ισχύοντα ΟΕΥ (ΦΕΚ 525/2-3-2016/τ. Β’ ).

β). Την έκδοση και υπογραφή όλων των αποφάσεων, εγγράφων και δικαιολογητικών που σχετίζονται με τις ανωτέρω αρμοδιότητες, εκτός αν άλλως προβλέπονται από ειδικές διατάξεις.

γ). Να εισηγείται στα αρμόδια όργανα του Δήμου τα θέματα των αρμοδιοτήτων των υπηρεσιών, των οποίων προΐσταται και να αναλαμβάνει την εκτέλεση των σχετικών αποφάσεων.

7). Την κα Αφένδρα Σοφία, , ως άμισθη Αντιδήμαρχο του Δήμου Διρφύων – Μεσσαπίων, καθ’ ύλην αρμόδια αντιδήμαρχο και της μεταβιβάζει τις αρμοδιότητες επί θεμάτων Υγείας, Προσχολικής Αγωγής , Κοινωνικής Πολιτικής, και Ισότητας των φύλων και ειδικότερα:

α) Την εποπτεία και ευθύνη του Γραφείου Κοινωνικών Υπηρεσιών, Πολιτισμού, Αθλητισμού, Παιδείας, Απασχόλησης και Τουρισμού, πλην θεμάτων Πολιτισμού, Τουρισμού και Αθλητισμού , του τμήματος Διοικητικών Υπηρεσιών της Διεύθυνσης Διοίκησης, Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Ανάπτυξης του Δήμου Διρφύων – Μεσσαπίων σύμφωνα με τον ισχύοντα ΟΕΥ (ΦΕΚ 525/2-3-2016/τ. Β’ )

β). Ασκεί την εποπτεία όλων των κοινωνικών δομών (ΚΑΠΗ, ΚΔΑΠ, Παιδικοί σταθμοί) και διοργανώνει δράσεις και εφαρμόζει προγράμματα γ ια τα μέλη των ΚΑΠΗ και των λοιπών κοινωνικών δομών.

γ). Ασκεί την εποπτεία όλων των προνοιακών και κοινωνικών υπηρεσιών του Δήμου και όλων των κοινωνικών προγραμμάτων που εκτελούνται.

δ). Μεριμνά για τις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες.

ε). Μεριμνά για την λειτουργία του ΚΕΠ Υγείας και την παρακολούθηση και εφαρμογή δράσεων και προγραμμάτων μέσω του Εθνικού Διαδημοτικού Δικτύου Υγειών Πόλεων –Προαγωγή Υγείας (ΕΔΔΥΠΠΥ).

στ). Μεριμνά για τις εθελοντικές δράσεις και για την υλοποίηση προγραμμάτων δημόσιας υγιεινής, πρόληψης και ενημέρωσης για θέματα υγεία και έχει την εποπτεία και εύρυθμη λειτουργία των Δημοτικών και Περιφερειακών Ιατρειών.

ζ). Την έκδοση και υπογραφή όλων των αποφάσεων, εγγράφων και δικαιολογητικών που σχετίζονται με τις ανωτέρω αρμοδιότητες, εκτός αν άλλως προβλέπονται από ειδικές διατάξεις.

η). Να εισηγείται στα αρμόδια όργανα του Δήμου τα θέματα των αρμοδιοτήτων των υπηρεσιών, των οποίων προΐσταται και να αναλαμβάνει την εκτέλεση των σχετικών αποφάσεων.

8). Ορίζει άμισθη εντεταλμένη Δημοτική Σύμβουλο του Δήμου Διρφύων – Μεσσαπίων με θητεία από 5/1/2024 έως 4/1/2025 την Δημοτική Σύμβουλος της πλειοψηφίας κα Σακκή – Καραμούζη Ευαγγελία και της αναθέτει την εποπτεία και τον συντονισμό των δράσεων μεταξύ του Δήμου Διρφύων – Μεσσαπίων και του Συγκροτήματος Ευρίπου του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών για την αναβάθμιση των σχέσεων Πανεπιστημίου και Δήμου , την αξιοποίηση των επιστημονικών δεδομένων, την αξιοποίηση των χρηματοδοτικών προγραμμάτων και την βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών για την ανάπτυξη της περιοχής.

Β. Οι ανωτέρω Αντιδήμαρχοι κατά τη διάρκεια της θητείας τους δεν μπορούν να εκλεγούν ή να είναι μέλη του προεδρείου του δημοτικού συμβουλίου.

Γ. Η ανάκληση ορισμού του αντιδημάρχου μπορεί να λάβει χώρα οποτεδήποτε και για το λόγο που κρίνει ο Δήμαρχος, ως όργανο διοίκησης του Δήμου, χωρίς την υποχρέωση παράθεσης ειδικής αιτιολογίας.

Δ. Αναπλήρωση αρμοδιοτήτων.

1). Τις αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου κ. Ματράκα Παναγιώτη που απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί η Αντιδήμαρχος κα Αφένδρα Σοφία.

2). Τις αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου κ. Κορώνη Πέτρου που απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί ο Αντιδήμαρχος Γιαννούτσος Δημήτριος

3.) Τις αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου κ. Γιαννούτσου Δημητρίου που απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Κιαπέκος Δήμος

4). Τις αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου κ. Κιαπέκου Δήμου που απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Κορώνης Πέτρος

5). Τις αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου κ. Βαλαή Δημοσθένη που απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Κορώνης Πέτρος

6). Τις αρμοδιότητες της Αντιδημάρχου κ. Σοφία Αφένδρας που απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί η Αντιδήμαρχος κ. Μύταλα – Τζεράνη Ευαγγελία.

7). Τις αρμοδιότητες της Αντιδημάρχου κ. Μύταλα – Τζεράνη Ευαγγελίας που απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί η Αντιδήμαρχος κ Αφένδρα Σοφία.

Ε. Όταν ο Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντά του ορίζεται να ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Βαλαής Δημοσθένης, που αναπληρώνει το Δήμαρχο, και όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται τα καθήκοντα του Δημάρχου θα ασκούνται από την Αντιδήμαρχο Κα Αφένδρα Σοφία.

Ζ. Η τέλεση πολιτικών γάμων θα γίνεται από το Δήμαρχο και σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος από τον Αντιδήμαρχο κ. Κορώνη Πέτρο.