Αποκλειστικό: Με πρωτοβουλία του Υφ/γου Σ.Κεδίκογλου 91 παράγωγα κερασιών της Εύβοιας αποζημιώνονται άμεσα

Εκδόθηκε η Υπουργική απόφαση βάση της οποίας 91 παραγωγοί κερασιών της Εύβοιας αποζημιώνονται άμεσα με το ποσόν των 103.005,00 ευρώ.Το όλο ζήτημα προωθήθηκε κατόπιν πρωτοβουλίας του Υφυπουργού Αγροτικής.Θέμα: Χορήγηση κρατικών ενισχύσεων ήσσονος σημασίας (de minimis) Κερασιών και σταφυλιών Grimson

Στο πλαίσιο της ΚΥΑ 1536/343111 (ΦΕΚ 5694/07.12.2021, Τεύχος B’) Χορήγηση ενισχύσεων ήσσονος σημασίας (de minimis) στον τομέα της παραγωγής γεωργικών προϊόντων και ειδικότερα στον τομέα της παραγωγής Κερασιών σε παραγωγούς της Π.Ε. Ευβοίας και σε παραγωγούς σταφυλιών ποικιλίας Γκρίμσον στις ΠΕ Ημαθίας και Πέλλας και λεπτομέρειες εφαρμογής, στα πλαίσια εφαρμογής του Καν. (ΕΕ) υπ’ αρ. 1408/2013 (L352/24-12-2013) της Επιτροπής, όπως τροποποιήθηκε με τον Καν. (ΕΕ) υπ’ αρ. 316/2019 (L51/1/22-02-2019) καταβλήθηκε το ποσό των 72.360,00€ σε 91 παραγωγούς Κερασιών της Π.Ε. Ευβοίας και το ποσό των 103.005,00€ σε 35 παραγωγούς σταφυλιών ποικιλίας Γκρίμσον στις ΠΕ Ημαθίας και Πέλλας.
Επιπλέον, στο πλαίσιο της ΚΥΑ 136/332872 (ΦΕΚ 5528/29.11.2021, Τεύχος B’) Χορήγηση ενισχύσεων ήσσονος σημασίας (de minimis) στον τομέα της παραγωγής γεωργικών προϊόντων και ειδικότερα στον τομέα της παραγωγής σταφυλιών ποικιλίας Grimson στην Π.Ε Λάρισας, στα πλαίσια εφαρμογής του Καν. (ΕΕ) αριθ. 1408/2013 (L352/24-12-2013) της Επιτροπής, όπως τροποποιήθηκε με τον Καν. (ΕΕ) αριθ. 316/2019 (L51/1/22-02-2019) καταβλήθηκε το ποσό των 441.601,00€ σε 115 δικαιούχους.Φωτό Κεδίκουγλου)