Σβήνονται τα πρόστιμα στο 45% των φορολογικών ελέγχων του 2021

Ρεκόρ λαθών στους φορολογικούς ελέγχους του έτους 2021 κατέγραψε η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, γεγονός που σημαίνει ότι το δημόσιο, υποχρεώνεται να διαγράψει βεβαιωμένους φόρους και πρόστιμα ή να επιστρέψει ποσά που έχουν καταβληθεί, ως αχρεώστητα.Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΑΑΔΕ, το 2021 εκδικάστηκαν από τη Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών 9.290 προσφυγές φορολογουμένων, οι οποίοι αμφισβήτησαν το αποτέλεσμα του φορολογικού ελέγχου και το ποσό των φόρων και των προστίμων που τους βεβαίωσαν ελεγκτικές υπηρεσίες των Δ.Ο.Υ. της ΥΕΔΔΕ και των Ελεγκτικών Κέντρων.Από αυτές, δεν εξετάστηκαν, καθώς εξέπνευσε η προβλεπόμενη από το νόμο προθεσμία εξέτασης και σιωπηρώς απορρίφθηκαν οι 1.763, ενώ οι 76 προσφεύγοντες παραιτήθηκαν.Στην ουσία εξετάστηκαν 7.974 προσφυγές, από τις οποίες έγιναν δεκτές εν μέρει ή στο σύνολό τους οι 3.478 ή το 44,6%. Επί του συνόλου των αποφάσεων που είτε εξετάστηκαν είτε απορρίφθηκαν είτε παραιτήθηκαν οι προσφεύγοντες το ποσοστό των δικαιωμένων φορολογουμένων φτάνει στο 36,5%.Απορρίφθηκαν οι 4.420 προσφυγές ή το 55,4%, επί του συνόλου των αποφάσεων που εκδικάστηκαν ή απορρίφθηκαν σιωπηρώς.Από το 2013 που ξεκίνησε να λειτουργεί η Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών, η διαιτησία της ΑΑΔΕ, εκδικάστηκαν συνολικά 67.313 προσφυγές.Από αυτές, έγιναν αποδεκτές εν μέρει ή στο σύνολό τους, σε ποσοστό 25,3% με τον συνυπολογισμό και των υποθέσεων που απορρίφθηκαν σιωπηρώς. Ωστόσο το ποσοστό ανεβαίνει στο 32%, αν ληφθούν υπόψη οι υποθέσεις οι οποίες εκδικάστηκαν από τη ΔΕΔ και υπήρξε απόφαση.Σε κάθε περίπτωση τα ποσοστά δικαίωσης των φορολογουμένων που προσφεύγουν για τις αδικίες των φορολογικών ελέγχων είναι υψηλά, αφού και 1 στους 3 φορολογούμενους να δικαιώνονται, σημαίνει ότι υπάρχουν σημαντικές αστοχίες.Πόσο μάλλον, όταν το ποσοστό δικαίωσης των ελεγχόμενων, το 2021 κινήθηκε στο 45%, το οποίο είναι αυξημένο αισθητά σε σχέση με το 2020 που ήταν στο 40,4%.Η ΔΕΔ απορρίπτει τα αποτελέσματα των φορολογικών σε μεγάλο ποσοστό, λόγω κυρίως των αποφάσεων των ανωτάτων δικαστηρίων, που περιόρισαν τον χρόνο παραγραφής των φορολογικών υποθέσεων στα πέντε χρόνια.Επίσης, το μεγάλο ποσοστό απορρίψεων που καταγράφηκε το 2021 οφείλεται και στη δικαίωση χιλιάδων συνταξιούχων οι οποίοι είχαν προσφύγει για τα αναδρομικά, που βεβαιώθηκαν τον Δεκέμβριο του 2019.Ποιοι προσφεύγουν στη ΔΕΔΣύμφωνα με τη φορολογική νομοθεσία, ο φορολογούμενος που παραλαμβάνει το σημείωμα του ελέγχου και την Πράξη Προσδιορισμού Φόρου της φορολογικής αρχής, έχει τη δυνατότητα, εντός 30 ημερών, να καταθέσει ενδικοφανή προσφυγή στη Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών της ΑΑΔΕ, συνυποβάλλοντας και τα αποδεικτικά στοιχεία με τα οποία τεκμηριώνει τους ισχυρισμούς του. Η ενδικοφανής προσφυγή κατατίθεται στην αρμόδια φορολογική αρχή που εξέδωσε την προσβαλλόμενη πράξη, ενώ δεν απαιτείται παράβολο.Η ΔΕΔ αποφασίζει επί της ενδικοφανούς προσφυγής εντός της αποκλειστικής προθεσμίας των 120 ημερών από την ημερομηνία υποβολής της. Αν στο ανωτέρω χρονικό διάστημα δεν εκδοθεί απόφαση και δεν ενημερωθεί ο προσφυγών, τότε θεωρείται ότι η ενδικοφανής προσφυγή έχει απορριφθεί (σιωπηρή απόρριψη).Επίσης, στην περίπτωση που ο φορολογούμενος, δεν δικαιωθεί στη ΔΕΔ, έχει τη δυνατότητα προσφυγής στα φορολογικά δικαστήρια, ενώ πρέπει να σημειωθεί ότι, εάν προηγουμένως δεν προσφύγει στη ΔΕΔ, δεν μπορεί να προσφύγει στα φορολογικά δικαστήρια.Πηγή: https://www.sofokleousin.gr/