¸ñåõíåò óôïí Õìçôôü ãéá åíôïðéóìü áãíïïýìåíïõ, ôçí ÐÝìðôç 4 Éïõíßïõ 2020. Óýìöùíá ìå ôéò ðñþôåò ðëçñïöïñßåò ðñüêåéôáé ãéá ìåóÞëéêá Üíäñá, ôïõ ïðïßïõ ôá ß÷íç ÷Üèçêáí. Ç Ýñåõíåò äéåîÜãïíôáé óôçí åõñýôåñç ðåñéï÷Þ ôïõ ÊáñÝá êáé óõììåôÝ÷ïõí 6 ðõñïóâÝóôåò, 3 ï÷Þìáôá êáé 1 äéáóùóôéêüò óêýëïò, êáèþò êáé áóôõíïìéêïß ôïõ ïéêåßïõ áóôõíïìéêïý ôìÞìáôïò. (EUROKINISSI/ÂÁÓÉËÇÓ ÑÅÌÐÁÐÇÓ)

Λιχάδα Εύβοιας: Νεκρός βρέθηκε ο 40χρονος που αγνοείτο

Τραγική κατάληξη είχαν οι έρευνες της Πυροσβεστικής, καθώς νεκρός εντοπίστηκε στην περιοχή της Λιχάδας στην Εύβοια, 4οχρονος άνδρας ο οποίος αγνοείτο από την περασμένη Τρίτη.Ο άντρας βρέθηκε νεκρός με χτυπήματα στο κεφάλι, σε ένα χωματόδρομο που βρίσκεται, 100 μέτρα από το σπίτι του μέσα σε πευκώδη περιοχή.Σύμφωνα με πληροφορίες, μεγάλη επιχείρηση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας για τον εντοπισμό του, ήταν σε εξέλιξη όλες τις προηγούμενες ημέρες.Ωστόσο οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν πως ο άτυχος άνδρας το πρωί της Τρίτης είχε πάει στην Ιστιαία, για να κάνει το εμβόλιο κατά του κορωνοϊού, αλλά από εκείνη την ώρα και μετά χάθηκαν τα ίχνη του.Αναμένεται η νεκροψία/ νεκροτομή για να διαπιστωθούν τα αίτια θανάτου του.

stereanews