Απόφαση για την επιδότηση στο αγροτικό ρεύμα.ΑΝΑΛΥΣΗ .

Σε ΦΕΚ η χορήγηση επιδότησης, από το Ταμείο Ενεργειακής Μετάβασης, της τιμολογητέας κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας καταναλωτών ηλεκτρικής ενέργειας με παροχές αγροτικής χρήσης.

Σκοπός της απόφασης είναι o καθορισμός των δικαιούχων καταναλωτών ηλεκτρικής ενέργειας με παροχές αγροτικής χρήσης καθώς και αυτών που δραστηριοποιούνται στον τομέα της ξήρανσης αγροτικών προϊόντων, της επιδότησης της τιμολογητέας κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας από τον ειδικό λογαριασμό με την ονομασία «Ταμείο Ενεργειακής Μετάβασης», του ύψους επιδότησης σε ευρώ ανά μεγαβατώρα (MWh), της διαδικασίας, του τρόπου και του χρόνου χορήγησής της, του χρόνου εκκαθάρισης, της περιόδου κατανάλωσης, των ανώτατων και κατώτατων ορίων καταναλώσεων, καθώς και κάθε άλλο θέμα σχετικό με τη χορήγηση της ανωτέρω επιδότησης.

Δικαιούχοι της επιδότησης

Δικαιούχοι της επιδότησης είναι όλοι οι καταναλωτές ηλεκτρικής ενέργειας με παροχές αγροτικής χρήσης, οι οποίοι είναι συμβεβλημένοι σε κυμαινόμενα τιμολόγια προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας που αναπροσαρμόζονται με βάση την χονδρεμπορική τιμή αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, («Εφεξής κυμαινόμενα τιμολόγια προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας») και συνδέονται στην χαμηλή ή/ και μέση τάση, καθώς και οι καταναλωτές ηλεκτρικής ενέργειας με παροχές μέσης ή/και χαμηλής τάσης που δραστηριοποιούνται στον τομέα της ξήρανσης αγροτικών προϊόντων, οι οποίοι είναι συμβεβλημένοι σε κυμαινόμενα τιμολόγια προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας. Οι ανωτέρω προκειμένου να καταστούν δικαιούχοι πρέπει να έχουν ενημερώσει τόσο τον αρμόδιο διαχειριστή δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας όσο και τον Προμηθευτή Ηλεκτρικής Ενέργειας με τον Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) του χρήστη της παροχής.

Διάρκεια Χορήγησης Επιδότησης – Μεθοδολογία Υπολογισμού του Ύψους Επιδότησης

Η επιδότηση παρέχεται για την κατανάλωση των μηνών Αυγούστου, Σεπτεμβρίου, Οκτωβρίου, Νοεμβρίου και Δεκεμβρίου του έτους 2021.
Για όλους τους δικαιούχους καταναλωτές ηλεκτρικής ενέργειας του άρθρου 2, οι οποίοι είναι συμβεβλημένοι σε κυμαινόμενα τιμολόγια προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας, παρέχεται επιδότηση, η οποία ισούται με το ογδόντα τοις εκατό (80%) του συνόλου της ρήτρας αναπροσαρμογής, σχετιζόμενης με την χονδρεμπορική τιμή αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, που συμπεριλαμβάνεται στους λογαριασμούς κατανάλωσης, ανεξαρτήτως ορίου κατανάλωσης, αφαιρουμένων αντίστοιχα, για έκαστο μήνα εφαρμογής του μέτρου, της επιδότησης που χορηγείται σύμφωνα με τις διατάξεις της υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ ΔΗΕ/109471/1763/18.11.2021 (Β’5402), της έκπτωσης που έχει ανακοινωθεί από τον οικείο προμηθευτή και αφορά στην τιμολόγηση παροχών αγροτικής χρήσης, καθώς και τυχόν επιδότησης που δίνεται από τον οικείο προμηθευτή και αφορά στην τιμολόγηση παροχών αγροτικής χρήσης.
Σε περίπτωση που το άθροισμα της επιδότησης, που χορηγείται σύμφωνα με τις διατάξεις της υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΗΕ/109471/1763/18.11.2021 (Β’5402/2021), της έκπτωσης που έχει ανακοινωθεί από τον οικείο προμηθευτή και αφορά στην τιμολόγηση παροχών αγροτικής χρήσης, καθώς και τυχόν επιδότησης που δίνεται από τον οικείο προμηθευτή και αφορά στην τιμολόγηση παροχών αγροτικής χρήσης για έκαστο μήνα της περιόδου εφαρμογής του μέτρου, ήτοι από Αύγουστο έως Δεκέμβριο του έτους 2021, υπερβαίνει το 80% της ρήτρας αναπροσαρμογής, που σχετίζεται με την χονδρεμπορική τιμή αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, για την ως άνω περίοδο εφαρμογής του μέτρου, τότε δεν παρέχεται η επιδότηση του πρώτου εδαφίου της παρούσας παραγράφου από τον οικείο προμηθευτή.

Ειδικότερα η ενίσχυση για κάθε ενιαία επιχείρηση-δικαιούχο δεν δύναται να υπερβαίνει το ποσό των 20.000 € συνυπολογιζόμενων τυχόν λοιπών ενισχύσεων ήσσονος σημασίας που έχει λάβει το τρέχον και τα δύο προηγούμενα οικονομικά έτη. Ειδικά σε περίπτωση αλλαγής προμηθευτή εντός της περιόδου της παρ. 1 οι προμηθευτές συνεργάζονται προκειμένου να διαπιστωθεί η μη υπέρβαση του παραπάνω μέγιστου ποσού ενίσχυσης.
Η επιδότηση της παρ. 2 του παρόντος παρέχεται με την επιφύλαξη των όσων αναφέρονται στο άρθρο 7 της παρούσας.
Για τις καταμετρούμενες καταναλώσεις παροχών, των οποίων η περίοδος καταμέτρησης δεν συμπίπτει με τους ημερολογιακούς μήνες, οι ποσότητες που καταμετρώνται ανάγονται σε μηνιαίες ποσότητες ενέργειας με αναλογία ημερών. Οι υπολογισμοί ολοκληρώνονται όταν είναι διαθέσιμες οι καταμετρήσεις που καλύπτουν την υπόψη περίοδο.